Journal of Qafqaz University .(مجله دانشگاه قفقاز)

Journal of Qafqaz University

HISTORY , LAW AND POLITICAL

(توسعه تجارت در ایران در  دوره سلجوقی )

 

دانلود

THE CAUCASUS AND THE WORLD (قفقاز و جهان )

THE CAUCASUS AND THE WORLD

International Scientific Journal

(توسعه علم و آموزش در ایران در دوران سلجوقی )

سال 2014

دانلود

تاثیر سلجوقیان در زبان فارسی

مطالع و بررسی در تاریخ حکومتهای ایرانی این واقیت را آشکار می سازد که هر یک از این حکومتها در عرصه های مختلف در ابعاد و زمینه های سیاسی ، نظامی ، علمی ، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی منشا اثر تحولات بسیاری بوده اند لیکن باید اعتراف کرد که ایران مقطع سلجوقی یکی از طلائی ترین و برجسته

دانلود