آنچه هستی هدیه خداوند است

شاید بتوان گفت که منحصر به فرد ترین توانایی انسان ها اندیشیدن است و به واسطه همین اندیشیدن است که برتری نمود می یابد توانایی خندیدین و خنداندن ، توانایی سخن گفتن ، توانایی زندگی اجتماعی و تمامی دیگر توانمندی ما به پیچیده ترین پدیده جهان یعنی مغز بر می گردد و هدف از آموزش مهار

... ادامه مطلب

دانلود